Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz  BeyKem Avukatlık (“BeyKem”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil düzenlemeler kapsamında işlenebilecektir.  BeyKem tarafından kimlik, iletişim, mesleki deneyim, referanslarınız, işlem güvenliği, finans, fiziksel mekân güvenliği, lokasyon, müşteri işlem, sağlık vb. veri kategorileri kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, BeyKem tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecek olup websitesimiz çerezler kullanılmamaktadır.

 • BeyKem bina ve yerleşkelerimizi ziyaret eden misafirlerimizi BeyKem tarafından sunulan internet erişim imkanından faydalandırmak,
 • Web sitemizi ziyaret ederek İletişim Formu’nu doldurmanız halinde taleplerinizin takibi, üyelik gerçekleştirilmesi, size dönüş sağlanması, bu kapsamda sizlerle iletişime geçilmesi, taleplerinize ilişkin gerekli işlem ve aksiyonların alınması ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Web sitemizi ziyaret ederek İş Başvuru Formu doldurmanız halinde, size geri dönüş sağlanması, işe alım gerekli değerlendirmelerin yapılması, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının açık pozisyonlar kapsamında başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçleri ile acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Web sitemizin, sizin ve BeyKemin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
 • BeyKem bina ve yerleşkelerimizi ziyaretiniz esnasında gerçek zamanlı görüntü kaydı almak,
 • BeyKem bina ve yerleşkelerimizi ziyaret etmeniz halinde tarafınızdan kimlik ve sağlık veri kategorisi kapsamında bilgi temin etmek ve bu suretle fiziksel mekân güvenliğini sağlamak, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, kamu sağlığının/halk sağlığının korunması, küresel çapta yaşanan Covid-19 salgını sürecinde işyerimizde/üretim tesislerimizde ve tüm çalışma alanlarında tüm gerekli sağlık tedbir ve önlemlerini almak ve veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğini temin etmek.

Web sitemizde kullanılan çerezler aşağıdaki gibi olup BeyKem gerektiğinde çerezleri ve işbu Web Sitesi Aydınlatma Metni içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

BeyKem tarafından yukarıda sayılan amaçlar dahilinde elektronik/fiziki surette doldurulan formlar/alanlar ve vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak gerek yurtiçi ve gerek yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, dış kaynak hizmet sağlayıcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir. BeyKem tarafından toplanan kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, BeyKemin meşru menfaatleri, sözleşmenin kurulması ve ifası veya açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işbu Websitesi Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun m. 11 kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.beykemhukuk.com adresinden ulaşabileceğiniz Bilgi Talep Etme Formu’nu doldurarak BeyKeme iletmeniz durumunda BeyKem talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun m. 11 kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.beykemhukuk.com adresinden ulaşabileceğiniz Bilgi Talep Etme Formu’nu doldurarak BeyKem’e iletmeniz durumunda BeyKem talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.